davels: cat (Default)
[personal profile] davels
Перед тим, як «виступати проти політики Кривавого Кондітєра», варто для початку виступити проти політики ЖЕКу, який вулиці не підмітає у вашому домі.
Створити спільноту власників житла. ОСББ якесь.
Переконати сотню (сотню, а не 42 млн) осіб, що треба сплачувати на оплату двірників.
Узгодити, хто оплачуватиме ту частку, яку не може сплатити десяток злиденних пенсіонерів із тої сотні осіб.
Десь так.

Потім піднімати рівень критики до мікрорайону.
Стовби фонарні підлатати. Асфальт покласти.
Взяти участь у виборах депутатів районної ради.
Кілька разів програти більш спритним перцям.
Потім виграти.
Потім — до сільради.

А потім заєбісь, можна оперувати термінами «критикувати пороха».
______________________________
виніс з коментарів, що треба зробити бидлу, для того щоб получити дозвіл на критику так званих властей.

а ви підмахуйте, і оцінюйте де дешевше купити вугілля, котре вже мало бути не потрібне для переобладнаних тец. гроші виділили. переобладняння не проведене.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.