davels: cat (Default)
davels ([personal profile] davels) wrote2017-06-13 08:16 pm

(no subject)


кіт-дєпутат зайшов в гості.
народ його добре прийняв. і вкрив, і колискові співав (на фото не чути колискові).
mizantrop: (Default)

[personal profile] mizantrop 2017-06-13 06:44 pm (UTC)(link)
"Здравствуйте, господин Чубайс!"