davels: cat (Default)
davels ([personal profile] davels) wrote2017-08-08 09:41 pm

(no subject)

лисиці мало не вполювали сусідського кота.
сусід каже що якби не огрів палкою отих мисливців, їхнього котика би з'їли...
slotava: (Default)

[personal profile] slotava 2017-08-08 07:39 pm (UTC)(link)
невже це той кіт депутат?
ratomira: (Default)

[personal profile] ratomira 2017-08-08 07:55 pm (UTC)(link)
Ого!